תקנון מבצע ההגרלה

מבוא מבצע ההגרלה נערך על ידי צוות האתר.

מבצע ההגרלה מקנה את הזכות להשתתף בהגרלה בתנאים המצטברים להלן: למי שישתף את האירוע שלו בצורה מלאה כולל שמו ותמונת פרופיל הפייסבוק שלו. מאשר את התקנון. במידה וזכה באחד מהפרסים,מאשר לעורך ההגרלה לפרסם את שמו ותמונה שלו  ברשתות החברתיות ובאתר  sharethedate".

ההגרלה תתפרסם ברשתות החברתיות ובאתר sharethedate ובהגרלה יוגרלו פרס -  כלינה בצימר. כמו כן, פירוט מדויק של הפרס יפורסם באתר sharethedate.co.il כללי עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות מועד הגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של עורכת המבצע      בכתובת  sharethedate.co.il(להלן יחד דף הפייסבוק ואתר האינטרנט: "אתר האינטרנט").

 

המבצע ייערך בהתאם להוראות "הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977" (להלן: "ההיתר הכללי"), והוא יהיה כפוף להוראות תקנון זה. ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת.  הוראות תקנון זה יגברו על כל פרסום אחר שיבוצע במסגרת מבצע ההגרלה.  

 

 פרשנות בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בנקבה או ברבים. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

 הגדרות "עורכת המבצע" – צוות אתר sharethedate.co.il 

 "משתתף בהגרלה" - משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 6 להלן.

"הפרסום" - המבצע יפורסם באמצעים המפורטים בסעיף 6 להלן. "המבצע" - כהגדרתו במבוא.

"הפרס" - כהגדרתו במבוא. "הזוכה בהגרלה" - משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו בסעיף 6 להלן, ששמו עלה בהגרלה ממוחשבת. "תקופת המבצע" - התקופה האמורה בסעיף 5.  תקופת מבצע ההגרלה מבצע הגרלה יתחיל בתאריך 1/04/19 ויסתיים בתאריך 1/07/2019 להלן: "תקופת מבצע ההגרלה".

עורכת המבצע רשאית להפסיק את מבצע ההגרלה בטרם תמה תקופת מבצע ההגרלה וזאת בהודעה של 14 ימים מראש ולא תהיה לכל מאן דהוא כל טענה ו/או תביעה על כך כלפי עורכת המבצע. ההודעה על הפסקת מבצע ההגרלה, תפורסם באתר האינטרנט של sharethedate.co.il    אופן ההשתתפות במבצע הגרלה "מועמדים לזכייה בפרס" X משתתפים אשר מלאו את פרטיהם בדף ההגרלה ואשר מלאו אחר התנאים המפורטים בדף ההגרלה. "זוכים" משתתפים אשר שמם עלה בהגרלה.

השתתפות לקוח במבצע ההגרלה מהווה הסכמה מצדו לפרסום שמו, תמונתו באתר האינטרנט  של sharethedate.co.il ו/או בכלי התקשורת וכן התחייבות להשתתף בכל הנדרש  לקיום צילומים ויחסי ציבור. ההגרלה מותנית בכמות מינימום של מאה משתפים, ההגרלה תתבצע בין 100 המשתפים הראשונים. 

 

שיטת ההגרלות תוכנת מחשב המחוברת למערכת האינטרנט ולמסד הנתונים תבחר ותשלוף באופן אקראי לחלוטין ללא התערבות חיצונית, שם של אחד המשתפים בחודשיים שחלפו ואושרו להשתתף בהגרלה. פרסום תוצאות מבצע ההגרלה   בתום הפעילות יכריז צוות  האתר על המשתתפים הזוכים. לקוח שהשתתף בהגרלה יוכל לבדוק האם זכה באתר האינטרנט sharethedate.co.il.

הודעה על זכייה בהגרלה ואופן קבלת הפרס  ‏במהלך 7 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר  דרך הפייסבוק עם הזוכה בהגרלה ולהודיע לו על זכייתו, ובמקביל תישלח אליו הודעה בדואר אלקטרוני על  הזכייה, על בסיס הפרטים שנמצאים בחשבון הפייסבוק שלו.

עורכת המבצע תשתדל לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי התאמה בפרטים ו/או בשל מסירת פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מעודכנים ע"י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.

עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה בהגרלה לאמת שאכן הוא שיתף אירוע אמיתי שלו ויהיה עליו לשלוח צילום עם חתימת בעלי האולם שאכן הם מאשרים שהזוכה ערך או יערוך אירוע באולם שלהם.

עורכת המבצע שומרת את זכותה לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בהגרלה לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישור המפקח: חשש לאי תקינות ו/או זיוף.סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה. סירוב למסור את פרטיו המלאים של מקבל הפרס. אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

אופן מימוש הפרס האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד. עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר מימוש הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין. עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו, לרבות בקשר עם הספק ו/או נותן השירות ו/או יתר רכיבי הפרס.

הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל שיתגלה. צוות האתר לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לכל נזק שיגרם למשתתף כל שהוא  במבצע ההגרלה.

האחריות לכל נזק תהיה על המשתתף עצמו. המידע הקובע לגבי זכייה יהיה בכל מקרה ואך ורק המידע המופיע במסד הנתונים  המשותף הכולל נתונים שהתקבלו מאתר האינטרנט של sharethedate.co.il דרך המחשב  הרגיל או בכניסה דרך המובייל.

הצהרות המשתתף בהשתתפותו במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר בזאת כי הוא פוטר את  עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע. המשתתף במבצע ההגרלה מוותר על כל טענה ו/או צוות ובעלי האתר sharethedate.co.il המשתתף במבצע ההגרלה מסכים מראש לפרסום שמו אם זכה - כתנאי יסודי להשתתפות בהגרלה זו. 

אחריות ההשתתפות במבצע נעשית לפי רצונו של המשתתף ועל אחריותו. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראית לכל טענה בדבר הפרת הוראת דין ו/או לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של מאן דהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה. על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות הספק. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס.

במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת "שוויו הכספי" של הפרס ו/או לאפשרות מימושו במועד אחר ו/או לכל הטבה, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בעניין. ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין. יובהר כי האחריות לאספקת הפרס חלה על הספק בלבד.

אין בעריכת המבצע על ידי עורכת המבצע כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בכל הקשור לפרס ו/או טיבו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו. עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.

כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע,

לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.

 

ם ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות מועד הגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של עורכת המבצע      בכתובת  sharethedate.co.il(להלן יחד דף הפייסבוק ואתר האינטרנט: "אתר האינטרנט").

המבצע ייערך בהתאם להוראות "הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977" (להלן: "ההיתר הכללי"), והוא יהיה כפוף להוראות תקנון זה. ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת.  הוראות תקנון זה יגברו על כל פרסום אחר שיבוצע במסגרת מבצע ההגרלה.  

  פרשנות בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בנקבה או ברבים. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה. הגדרות "עורכת המבצע" – צוות אתר sharethedate.co.il  "משתתף בהגרלה" - משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 6 להלן. "הפרסום" - המבצע יפורסם באמצעים המפורטים בסעיף 6 להלן. "המבצע" - כהגדרתו במבוא.

"הפרס" - כהגדרתו במבוא. "הזוכה בהגרלה" - משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו בסעיף 6 להלן, ששמו עלה בהגרלה ממוחשבת. "תקופת המבצע" - התקופה האמורה בסעיף 5.  תקופת מבצע ההגרלה מבצע הגרלה יתחיל בתאריך 28/01/19 ויסתיים בתאריך 1/05/2019 להלן: "תקופת מבצע ההגרלה".

עורכת המבצע רשאית להפסיק את מבצע ההגרלה בטרם תמה תקופת מבצע ההגרלה וזאת בהודעה של 14 ימים מראש ולא תהיה לכל מאן דהוא כל טענה ו/או תביעה על כך כלפי עורכת המבצע. ההודעה על הפסקת מבצע ההגרלה, תפורסם באתר האינטרנט של sharethedate.co.il    אופן ההשתתפות במבצע הגרלה "מועמדים לזכייה בפרס" X משתתפים אשר מלאו את פרטיהם בדף ההגרלה ואשר מלאו אחר התנאים המפורטים בדף ההגרלה. "זוכים" משתתפים אשר שמם עלה בהגרלה.

השתתפות לקוח במבצע ההגרלה מהווה הסכמה מצדו לפרסום שמו, תמונתו באתר האינטרנט  של sharethedate.co.il ו/או בכלי התקשורת וכן התחייבות להשתתף בכל הנדרש  לקיום צילומים ויחסי ציבור. ההגרלה מותנית בכמות מינימום של מאה משתפים, ההגרלה תתבצע בין 100 המשתפים הראשונים. 

שיטת ההגרלות תוכנת מחשב המחוברת למערכת האינטרנט ולמסד הנתונים תבחר ותשלוף באופן אקראי לחלוטין ללא התערבות חיצונית, שם של אחד המשתפים בחודשיים שחלפו ואושרו להשתתף בהגרלה. פרסום תוצאות מבצע ההגרלה   בתום הפעילות יכריז צוות  האתר על המשתתפים הזוכים. לקוח שהשתתף בהגרלה יוכל לבדוק האם זכה באתר האינטרנט sharethedate.co.il 9. הודעה על זכייה בהגרלה ואופן קבלת הפרס  ‏במהלך 7 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר  דרך הפייסבוק עם הזוכה בהגרלה ולהודיע לו על זכייתו, ובמקביל תישלח אליו הודעה בדואר אלקטרוני על  הזכייה, על בסיס הפרטים שנמצאים בחשבון הפייסבוק שלו.

עורכת המבצע תשתדל לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי התאמה בפרטים ו/או בשל מסירת פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מעודכנים ע"י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך. עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה בהגרלה לאמת שאכן הוא שיתף אירוע אמיתי שלו ויהיה עליו לשלוח צילום עם חתימת בעלי האולם שאכן הם מאשרים שהזוכה ערך או יערוך אירוע באולם שלהם.

עורכת המבצע שומרת את זכותה לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בהגרלה לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישור המפקח: חשש לאי תקינות ו/או זיוף.

סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה. סירוב למסור את פרטיו המלאים של מקבל הפרס. אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון. 10. אופן מימוש הפרס האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד. עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר מימוש הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין. עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו, לרבות בקשר עם הספק ו/או נותן השירות ו/או יתר רכיבי הפרס.

הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל שיתגלה. צוות האתר לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לכל נזק שיגרם למשתתף כל שהוא  במבצע ההגרלה

. האחריות לכל נזק תהיה על המשתתף עצמו. המידע הקובע לגבי זכייה יהיה בכל מקרה ואך ורק המידע המופיע במסד הנתונים  המשותף הכולל נתונים שהתקבלו מאתר האינטרנט של sharethedate.co.il דרך המחשב  הרגיל או בכניסה דרך המובייל  11. הצהרות המשתתף בהשתתפותו במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר בזאת כי הוא פוטר את  עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע. המשתתף במבצע ההגרלה מוותר על כל טענה ו/או צוות ובעלי האתר sharethedate.co.il המשתתף במבצע ההגרלה מסכים מראש לפרסום שמו אם זכה - כתנאי יסודי להשתתפות בהגרלה זו. 

14. אחריות ההשתתפות במבצע נעשית לפי רצונו של המשתתף ועל אחריותו. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראית לכל טענה בדבר הפרת הוראת דין ו/או לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של מאן דהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה. על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות הספק. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס.

במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת "שוויו הכספי" של הפרס ו/או לאפשרות מימושו במועד אחר ו/או לכל הטבה, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בעניין. ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין. יובהר כי האחריות לאספקת הפרס חלה על הספק בלבד.

אין בעריכת המבצע על ידי עורכת המבצע כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בכל הקשור לפרס ו/או טיבו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו. עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.

כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע,לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.

copyright © 2019 Sharethedate.co.il